AVATUD: T-L 10-16,  E-post:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Telefon: +372 5521 331

Põhikiri

SA Avinurme Elulaadikeskuse põhikiri:

1. Üldsätted

1.1. Sihtasutuse nimi on SA Avinurme Elulaadikeskus (edaspidi Sihtasutus).

1.2. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks, et saavutada põhikirjalised eesmärgid.

1.3. Sihtasutuse asukohaks on Avinurme vald, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik.

1.4. Sihtasutuse õigusvõime tekib tema registrisse kandmisest ja lõpeb registrist kustutamisega.

1.5. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

1.6. Sihtasutuse majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. Eesmärgid ja õigused

2.1. Sihtasutuse eesmärgiks on piirkondliku elu edendamine. Sealhulgas sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja tegevuste, uuringute, koolituste, majandustegevuse, kohaliku elulaadi eksponeerimine, korraldamine ja toetamine.

2.2. Sihtasutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks omandada, rentida ja võõrandada kinnis- ja vallasasju, tooret, tehnoloogiaid, patente, litentse ning muid materiaalseid väärtuseid ja varalisi õiguseid.

3. Sihtasutuse vara, selle kasutamise ja käsutamise kord

3.1. Sihtasutuse vara moodustab:

- asutajate sissemaksetest ja üleantavast varast;

- füüsiliste ja juriidiliste isikute kingitustest, pärandustest ja rahalistest annetustest;

- eraldistest riigi- ja kohalikust eelarvest;

- Eesti ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonide sihteraldistest ja annetustest;

- rahalistest annetustest teistelt sihtasutustelt;

- tulud ürituste korraldamisest;

- tulud Sihtasutusele kuuluva vara haldamisest;

- intressidest ja teenustasudest;

- tulud Sihtasutuse majandustegevusest jms.

3.2. Sihtasutuse vahenditest on keelatud anda laenu Sihtasutuse asutajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele.

3.3. Sihtasutusel on lubatud tema omandis olevat vara pantida, olla käendajaks või garandiks ainult kõigi asutajate nõusolekul ja nõukogu otsuse alusel.

3.4. Sihtastus võib temale kuuluvat vara välja rentida.

4. Sihtasutuse juhtimine

4.1. Sihtasutuse juhtimisorganid on juhatus ja nõukogu.

4.2. Sihtasutusel on juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.3. Juhatus peab Sihtasutuse juhtimisel järgima seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

4.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

4.5. Juhatuse liikmed määratakse neljaks aastaks.

4.6. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.

4.7. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.8. Juhatuse liikmele makstakse tasu vastavalt tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.

4.9. Sihtasutuse nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

4.10. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumenditega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

4.11. Nõukogul on õigus saada teavet sihtasutuse juhtimise kohta.

4.12. Nõukogul on neli (4) kuni (8) liiget, kellest vähemalt kaks liiget on asutajate poolt ühiselt nimetatud. Nõukogu liikmetest kolm (3) määrab EELK Avinurme Kogudus. Ülejäänud nõukogu liikmed on asutajate poolt kutsutud nõukogu töös osalema asutajate poolt ühiselt valitud asutustest.

4.13. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.14. Nõukogu liikmed määratakse Sihtastuse asutajate poolt asutamisotsusega ja Nõukogu volituste tähtaeg on viis aastat.

4.15. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendab nõukogu liige.

4.16. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

4.17. Nõukogu koosolek protokollitakse.

4.18. Nõukogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Kui hääletamisel jagunevad hääled võrdselt on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.

4.19. Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku ühe nädala jooksul kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

4.20. Nõukogu liikme töö tasustatakse vastavalt nõukogu liikmete tööle ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja tasustamise alused määravad asutajad ühiselt.

4.21. Nõukogu liige arvatakse nõukogu koosseisust välja tagasikutsumisel asutajate poolt, liikme kirjaliku avalduse alusel või surma korral.

5. Raamatupidamine ja kontroll


5.1. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.


5.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.


5.3. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.


5.4. Sihtasutusel on audiitor, kelle nimetab nõukogu ja nõukogu määrab ka audiitori tasustamise korra.


5.5. Nõukogu nimetab audiitori ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.


5.6. Mõjuvatel põhjustel võib nõukogu audiitori tagasi kutsuda.


5.7. Audiitori muutmisel esitab juhatus registrile uue audiitori nime viie päeva jooksul.


6. Sihtasutuse põhikirja muutmine


6.1. Sihtasutuse põhikirja muutmine toimub vastavalt seaduses sätestatule. Põhikirja saab muuta põhikirja muuta sooviva organi üksmeelse otsusega.


6.2. Kui asjaolude muutumise tõttu tuleb põhikirja muuta, kuid põhikirja muutmiseks õigustatud isikud seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus nõukogu või huvitatud isiku nõudel.


6.3. Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisest.


7. Lõpetamine


7.1. Sihtasutus lõpetatakse seaduses toodud juhtudel.


7.2. Asutajad võivad Sihtasutuse lõpetada asutajate otsusega. Sihtasutuse nõukogu võib sihtasutuse lõpetada vaid juhul kui Sihtasutuse tegevus ei vasta Sihtasutuse eesmärgile ja ülesannetele.


7.3. Sihtasutuse tegevuse võib lõpetada ka kohtu otsusega (sundlõpetamine).


7.4. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.


7.5. Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasustamise suuruse.

7.6. Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.


7.7. Likvideerijad lõpetavad Sihtasutuse tegevuse.

7.8. Pärast Sihtasutuse lõpetamist läheb Sihtasutuse allesjäänud vara likvideerijate otsusel sama eesmärgiga sihtasutusele või mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud sihtasutuse Avinurme Elulaadikeskus asutamisotsusega 16.12.2008. aastal.

Tegevused

Avinurme Elulaadikeskuse eesmärgiks on oma tegevusega hoida, edasi anda ja arendada kohalikku põliselulaadi ja käsitööoskuseid, nähes neid omavahel tihedalt seotud tervikuna: hoida ja arendada jahikultuuri koos köögikultuuriga, puutöökultuuri koos loodusteadmusega, käsitööoskuseid koos rahvakommetega.

 

Meie keskuses saab:

 

» Elulaadikeskuse õpitubades omandada põliseid ja uusi puu- ja käsitööoskuseid, katsetada vokil ketramist ja kangastelgedel kudumist, õppida vanu kombeid ja tarkuseid;

 

» Keskuse köögis saab nii tutvuda, valmistada kui maitsta traditsioonilisi ja uudseid toite, koduleiba ning ulukikööki;

 

» Teisel korrusel asuvad koduloomuuseumi püsiekspositsioonid "Puust sündinud elu" ja “Jaht kui elulaad” tutvustavad kohalikke puutööriistu, loodust ja eluolu;

 

» Giid tutvustab Avinurme valla, puu- ja käsitöö ajalugu ja matkajuht aitab avastada kohalikku loodust;

 

» Elulaadikeskuse ruumides saab läbi viia seminare, pidusid, koosolekuid ja muid üritusi;

 

Lisaks uute oskuste ja teadmiste omandamisele saab Elulaadikeskuse mõnusates ruumides ka niisama jalgu puhata, kohvi, teed ja suupisteid nautida ja sõpradega juttu ajada!

 

Eesmärgid

Avinurme Elulaadikeskus on loodud Avinurme kohavaimu hoidmiseks ja ainulaadsete põlvest-põlve pärandatud oskuste edasiandmiseks. Avinurme Elulaadikeskuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine, piirkonna elulaadi eksponeerimine, arendamine ja toetamine.

 

Elulaadikeskuse asutajateks on Avinurme vald, Avinurme kogudus ning Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled. Nii on Avinurme Elulaadikeskuses kaasalööjateks kõik vallaelanikud ja avinurmikud, kes ka kaugel elades hoiavad sidet kodukandiga.

 

Elulaadikeskuses on Avinurme Koduloomuuseumi väljapanekud “Puidust sündinud elu” ning “Jaht kui elulaad”, töötoad puutöö, käsitöö ja kohaliku kokakunsti õppimiseks ning ruumid erinevate ürituste korraldamiseks. Samuti tegutseb siin turismiinfopunkt.

 

» Kohalik elanik tuleb keskusesse, sest selle ümber keeb elu. Keskus tutvustab ka kohalikule elanikule ununema kippuvaid traditsioone, tutvustab avinurmikule tema identiteeti ja räägib talle tema lugu. Elulaadikeskus töötab tihedalt koos teiste valla asutuste ja ettevõtetega, et pakkuda kohalikule ja külalisele põnevaid tegevusi. Lisaks avalikele teenustele on keskuses atraktiivne kultuuriprogramm, mis meelitab siia külalisi lähemalt ja kaugemalt.

 

» Turistid ja huvirändajad tulevad Avinurme Elulaadikeskusesse, sest siin saab osa unikaalsest kogemusest. Siin saab näha ja teada, kuidas puutoode sünnib ja kuidas puumeistrid töötavad ning töötubades ise käed külge panna. Siin saab meisterdada päris oma puust eseme, tutvuda Avinurme ja piirkonna kultuurilooga, küpsetada vanade eestlaste kombel leiba ja saada osa eesti rahva muusikast. Avinurme Elulaadikeskusest saadav kogemus on mitmekülgne ja uudne. Kindlasti tekib paljudel huvi osta unikaalset käsitööd keskuse poest või hiljem tellida koju kodulehe vahendusel.

 

» Puiduettevõtjad tulevad keskusesse, et kohtuda uute ja andekate noortega, kelle jaoks võivad ettevõtjad osutuda esimesteks koostööpartneriteks. Olgu see uus puidust mänguasi, ehe, toidunõu, lauamäng või kuumaalus – ükski ettevõte ei taha jääda kõrvaltvaatajaks, kui teised sõlmivad kontakte ja parandavad seeläbi oma võimalusi turul läbilöömiseks. Ettevõtjate ja noorte koostöö ei piirdu vaid keskuse nelja seinaga. Keskus innustab praktikavõimaluste pakkumist ja rahvusvaheliste projektide kaudu koostööd Läänemere piirkonnas.

 

» Loojad, kunstnikud ja meistrid tulevad keskusesse, sest siin kohtuvad traditsioonid ja inspireeriv keskkond. Siin sünnib puuskulptuur ja puudisain. Avinurme pakub suurepärast keskkonda, mida loomeinimesed oskavad hinnata.

 

» Lapsed ja noored tulevad keskusesse, sest siin saab kõige ehedamal kujul õppida Eesti kultuuri- ja ajalugu ning proovida traditsioonilisi käsitöövõtteid. Aktiivne õppeprogramm pakub mitmekülgset tegevust lastele ja noortele erinevas vanuses.

 

» Disaini- ja puutööga seotud erialade õpilased ja üliõpilased tulevad keskusesse, mis unikaalse praktikabaasina toob kokku meistrid ja sellid. Noortel on võimalik õppida traditsioonilisi ja rahvuskultuuriliselt olulisi käsitöövõtteid ning kasutada oma töös ja õpinguis vanu oskusi ja rahvuslikke motiive. Lisaks viib keskus kokku üliõpilased ja ettevõtjad, luues andekamatele noortele ja põnevamatele lahendustele võimalik leida tee turule. Keskus innustab noori erinevatelt erialadelt tegema koostööd, et rikastada nende kogemustepagasit.

 

Avinurme Elulaadikeskus tahab muuta Avinurme avastamata aardest paigaks, mida teatakse ja kuhu ikka ja jälle on põhjust tagasi tulla. See on võimalik vaid oma tugevuste tunnetamise kaudu, milleks on Avinurme puhul just rikkumata loodus ja ajalooline kogemus puutöötraditsioonide hoidmisel ja edasikandmisel.

 

9 põhjust, miks külastada Avinurme Elulaadikeskust

Paiknemine kesk Alutaguse suurmetsi on Avinurmest läbi aegade teinud eraldatud paikkonna. Soine põllumaa ning pikad suurvee perioodid, mille tõttu olid teed üleujutatud ning ligipääs Avinurmele piiratud, sundisid avinurmikuid otsima traditsioonilisest talupidamisest ja põllutööst teistlaadseid elatusallikaid ning ümbruskonna metsarikkus juhatas nad puutöö juurde.

Lue lisää...

Koolitused & üritused (2)

Ootame kõiki huvilisi Väljasõiduseminarile

06 syys 13

12.septembril kell 16.00
Puutöö traditsioonid metsakülades
Pärimusi vestab Küllike Pärn

Elulaadikeskuse kohvik

05 syys 13

Avinurme Elulaadikeskuse kohvik töötab veel 13.septembrini kella 11.00-15.00ni.

Ootame Teid kõiki veel sööma ja soovime Teile ilusat sügiskuu algust!

PUU TÖÖ MEISTRID AD 1786