AVATUD: T-L 10-16,  E-post:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Telefon: +372 5521 331

Põhikiri

SA Avinurme Elulaadikeskuse põhikiri:

1. Üldsätted

1.1. Sihtasutuse nimi on SA Avinurme Elulaadikeskus (edaspidi Sihtasutus).

1.2. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks, et saavutada põhikirjalised eesmärgid.

1.3. Sihtasutuse asukohaks on Avinurme vald, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik.

1.4. Sihtasutuse õigusvõime tekib tema registrisse kandmisest ja lõpeb registrist kustutamisega.

1.5. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

1.6. Sihtasutuse majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. Eesmärgid ja õigused

2.1. Sihtasutuse eesmärgiks on piirkondliku elu edendamine. Sealhulgas sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja tegevuste, uuringute, koolituste, majandustegevuse, kohaliku elulaadi eksponeerimine, korraldamine ja toetamine.

2.2. Sihtasutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks omandada, rentida ja võõrandada kinnis- ja vallasasju, tooret, tehnoloogiaid, patente, litentse ning muid materiaalseid väärtuseid ja varalisi õiguseid.

3. Sihtasutuse vara, selle kasutamise ja käsutamise kord

3.1. Sihtasutuse vara moodustab:

- asutajate sissemaksetest ja üleantavast varast;

- füüsiliste ja juriidiliste isikute kingitustest, pärandustest ja rahalistest annetustest;

- eraldistest riigi- ja kohalikust eelarvest;

- Eesti ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonide sihteraldistest ja annetustest;

- rahalistest annetustest teistelt sihtasutustelt;

- tulud ürituste korraldamisest;

- tulud Sihtasutusele kuuluva vara haldamisest;

- intressidest ja teenustasudest;

- tulud Sihtasutuse majandustegevusest jms.

3.2. Sihtasutuse vahenditest on keelatud anda laenu Sihtasutuse asutajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele.

3.3. Sihtasutusel on lubatud tema omandis olevat vara pantida, olla käendajaks või garandiks ainult kõigi asutajate nõusolekul ja nõukogu otsuse alusel.

3.4. Sihtastus võib temale kuuluvat vara välja rentida.

4. Sihtasutuse juhtimine

4.1. Sihtasutuse juhtimisorganid on juhatus ja nõukogu.

4.2. Sihtasutusel on juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.3. Juhatus peab Sihtasutuse juhtimisel järgima seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

4.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

4.5. Juhatuse liikmed määratakse neljaks aastaks.

4.6. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.

4.7. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.8. Juhatuse liikmele makstakse tasu vastavalt tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.

4.9. Sihtasutuse nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

4.10. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumenditega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

4.11. Nõukogul on õigus saada teavet sihtasutuse juhtimise kohta.

4.12. Nõukogul on neli (4) kuni (8) liiget, kellest vähemalt kaks liiget on asutajate poolt ühiselt nimetatud. Nõukogu liikmetest kolm (3) määrab EELK Avinurme Kogudus. Ülejäänud nõukogu liikmed on asutajate poolt kutsutud nõukogu töös osalema asutajate poolt ühiselt valitud asutustest.

4.13. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.14. Nõukogu liikmed määratakse Sihtastuse asutajate poolt asutamisotsusega ja Nõukogu volituste tähtaeg on viis aastat.

4.15. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendab nõukogu liige.

4.16. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

4.17. Nõukogu koosolek protokollitakse.

4.18. Nõukogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Kui hääletamisel jagunevad hääled võrdselt on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.

4.19. Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku ühe nädala jooksul kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

4.20. Nõukogu liikme töö tasustatakse vastavalt nõukogu liikmete tööle ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja tasustamise alused määravad asutajad ühiselt.

4.21. Nõukogu liige arvatakse nõukogu koosseisust välja tagasikutsumisel asutajate poolt, liikme kirjaliku avalduse alusel või surma korral.

5. Raamatupidamine ja kontroll


5.1. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.


5.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.


5.3. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.


5.4. Sihtasutusel on audiitor, kelle nimetab nõukogu ja nõukogu määrab ka audiitori tasustamise korra.


5.5. Nõukogu nimetab audiitori ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.


5.6. Mõjuvatel põhjustel võib nõukogu audiitori tagasi kutsuda.


5.7. Audiitori muutmisel esitab juhatus registrile uue audiitori nime viie päeva jooksul.


6. Sihtasutuse põhikirja muutmine


6.1. Sihtasutuse põhikirja muutmine toimub vastavalt seaduses sätestatule. Põhikirja saab muuta põhikirja muuta sooviva organi üksmeelse otsusega.


6.2. Kui asjaolude muutumise tõttu tuleb põhikirja muuta, kuid põhikirja muutmiseks õigustatud isikud seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus nõukogu või huvitatud isiku nõudel.


6.3. Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisest.


7. Lõpetamine


7.1. Sihtasutus lõpetatakse seaduses toodud juhtudel.


7.2. Asutajad võivad Sihtasutuse lõpetada asutajate otsusega. Sihtasutuse nõukogu võib sihtasutuse lõpetada vaid juhul kui Sihtasutuse tegevus ei vasta Sihtasutuse eesmärgile ja ülesannetele.


7.3. Sihtasutuse tegevuse võib lõpetada ka kohtu otsusega (sundlõpetamine).


7.4. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.


7.5. Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasustamise suuruse.

7.6. Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.


7.7. Likvideerijad lõpetavad Sihtasutuse tegevuse.

7.8. Pärast Sihtasutuse lõpetamist läheb Sihtasutuse allesjäänud vara likvideerijate otsusel sama eesmärgiga sihtasutusele või mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud sihtasutuse Avinurme Elulaadikeskus asutamisotsusega 16.12.2008. aastal.

9 põhjust, miks külastada Avinurme Elulaadikeskust

Paiknemine kesk Alutaguse suurmetsi on Avinurmest läbi aegade teinud eraldatud paikkonna. Soine põllumaa ning pikad suurvee perioodid, mille tõttu olid teed üleujutatud ning ligipääs Avinurmele piiratud, sundisid avinurmikuid otsima traditsioonilisest talupidamisest ja põllutööst teistlaadseid elatusallikaid ning ümbruskonna metsarikkus juhatas nad puutöö juurde.

Loe edasi...

PUU TÖÖ MEISTRID AD 1786